Odwiedź nasz sklep
Winnica Libiąż

Regulamin

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ „winnicalibiaz.pl”

I. Dane właściciela witryny internetowej

Witryna internetowa dostępna pod adresem https://winnicalibiaz.pl/ prowadzona jest przez spółkę Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000751864, REGON: 381548582, NIP: 9512471144, z kapitałem zakładowym wynoszącym 550 000,00 zł, prowadzącą Oddział w Libiążu (32-590), ul. Pilotów 19.

II. Dane do kontaktu z Prowadzącym Witrynę

Dane do kontaktu z Prowadzącym Witrynę:

Adres pocztowy:Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Libiążuul. Pilotów 19, 32-590 Libiąż
Adres e-mail:biuro@winnicalibiaz.pl
Numer telefonu:697 000 888 (w godzinach 7.00-15.00)

III. Zezwolenia na sprzedaż i punkt sprzedaży

1. Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada ważne zezwolenia wydane przez Burmistrza Libiąża na podstawie art. 18 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. z 2023 r., poz. 2151):

 1. zezwolenie Nr I/2/B/2/2023 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z dnia 01.02.2023 r.;
 2. zezwolenie Nr I/8/C/8/2024 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z dnia 29.02.2024 r.

2. Miejscem zawarcia i realizacji umów sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Witryny jest punkt sprzedaży wskazany w zezwoleniach, o których mowa w ust. 1 – Winiarnia położona w Libiążu (32-590) przy ul. Pilotów 19.

IV. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Witryna – witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym https://winnicalibiaz.pl/;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Witryny;
 3. Winnica Libiąż – spółka Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000751864, REGON: 381548582, NIP: 9512471144, z kapitałem zakładowym wynoszącym 550 000,00 zł, prowadząca Oddział w Libiążu (32-590), ul. Pilotów 19;
 4. Punkt sprzedaży – Winiarnia położona w Libiążu (32-590) przy ul. Pilotów 19 stanowiąca punkt sprzedaży napojów alkoholowych i innych produktów prezentowanych w Witrynie;
 5. Produkt – każdy produkt prezentowany w Witrynie, który jest dostępny do nabycia za pośrednictwem Witryny w Punkcie sprzedaży;
 6. Klient – każda korzystająca z Witryny, w tym składająca za pośrednictwem Witryny zamówienia, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 7. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Winnicą Libiąż umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Winnicą Libiąż umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera umowę z Winnicą Libiąż, a także osoba fizyczna zawierająca z Winnicą Libiąż umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Konto – utworzony przez Klienta w ramach Witryny, oznaczony loginem i zabezpieczony hasłem panel, w którym są gromadzone dane osobowe Klienta i informacje o dokonanych przez Klienta zamówieniach;
 11. Koszyk – funkcjonalność Witryny umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia (wybór Produktów, metody płatności i sposobu dostawy) oraz pozwalająca Klientowi na obserwowanie wybranych Produktów i ich cen w trakcie składania zamówienia;
 12. kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.jedn.: Dz. U z 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.);
 13. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344);
 14. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2759, z późn. zm.);
 15. ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 r. Nr 119, s. 1).

V. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa kwestie związane z korzystaniem z Witryny, w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na Produkty z wykorzystaniem Witryny, zawierania umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Witryny oraz rejestracji i korzystania z Konta w Witrynie.

2. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Winnicą Libiąż, zgodnie z art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.

3. Witryna służy składaniu zamówień na Produkty w celach niezwiązanych z obrotem hurtowym, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Klientami a Winnicą Libiąż.

4. Witryna prezentuje Produkty będące napojami alkoholowymi oraz akcesoria związane z konsumpcją alkoholu, które są dostępne do nabycia w Punkcie sprzedaży.

5. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

6. Miejscem zawarcia i realizacji umów sprzedaży Produktów na postawie zamówień składanych za pośrednictwem Witryny jest Punkt sprzedaży.

7. Korzystanie z Witryny jest bezpłatne i stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Winnicą Libiąż poprzez akceptację Regulaminu.

VI. Wymagania techniczne

Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania asortymentu oraz dokonywania zamówień, niezbędne jest spełnienie wymagań minimalnych w postaci:

 1. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome bądź Apple Safari;
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączonej obsługi plików cookies.

VII. Obowiązki Klienta

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie przez Klienta z Witryny w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Witryny z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Winnicy Libiąż oraz osób trzecich.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Witryny, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jej zawartość.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób zgodny z Regulaminem.

5. Winnica Libiąż może zablokować Klientowi możliwość korzystania z Witryny w przypadku naruszenia postanowień ust. 1-4.

VIII. Informacja o cenach

1. Ceny podane w Witrynie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Witryny w trakcie składania zamówienia.

3. Do danego zamówienia zastosowanie ma cena podana w Witrynie przy Produkcie w chwili składania tego zamówienia.

4. Winnica Libiąż zamieszcza w opisie danego Produktu, poza ceną, istotne informacje dotyczące jego cech.

IX. Zasady składania zamówień za pośrednictwem Witryny

1. Zamówienia Produktu za pośrednictwem Witryny można dokonać po zarejestrowaniu się w Witrynie (założeniu Konta), zgodnie z zasadami określonymi w ust. XII, albo bez rejestracji, po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych wskazanych w formularzu zamówienia.

2. W celu dokonania zamówienia Produktu za pośrednictwem Witryny należy podejmować kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3. Wybór Produktu następuje poprzez dodanie go do Koszyka.

4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest:

 1. wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Witrynie.
 2. zaakceptowanie Regulaminu,
 3. złożenie oświadczenia, że Klient jest osobą pełnoletnią i nie nabywa napoju alkoholowego w celu jego dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw, a także oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność, iż w przypadku, gdy odbioru napoju alkoholowego dokona osoba inna niż Klient, osoba ta będzie pełnoletnia i trzeźwa.

5. Zamówienie Produktu zostaje złożone poprzez zaznaczenie przez Klienta opcji „Zamawiam i płacę”. Po zatwierdzeniu złożenia zamówienia w ten sposób Klient nie może dokonać już zmian w treści zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Produktu w sposób opisany w ust. 5 Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, w którym wskazany jest również przewidywany termin realizacji zamówienia. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Winnica Libiąż potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Po upływie tego terminu Klient nie jest związany treścią złożonego zamówienia, a wszelkie uiszczone płatności zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni.

8. Winnica Libiąż stara się zagwarantować możliwość zakupu Produktów jak największej liczbie Klientów, jednak z uwagi na rodzaj Produktów dostępnych w Witrynie Winnica Libiąż zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji z uwagi na wyczerpanie zapasów danego rocznika Produktu. Odmowa przyjęcia zamówienia może nastąpić również w następujących przypadkach:

 1. gdy dane Klienta budzą wątpliwości co do ich prawdziwości,
 2. jeżeli Klient w przeszłości d7 i 8wukrotnie nie odebrał zamówionych Produktów,
 3. z uwagi na zaistnienie zdarzeń losowych niezależnych od Winnicy Libiąż.

9. Zawarcie pomiędzy Klientem a Winnicą Libiąż umowy sprzedaży Produktu zamówionego za pośrednictwem Witryny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, następuje w Punkcie sprzedaży.

10. Niedokonanie płatności za zamówiony Produkt w terminie, o którym mowa w ust. X.4, lub nieodebranie zamówionego Produktu, za który dokonano zapłaty, w terminie określonym w ust. XI.10, oznacza anulowanie złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku anulowania złożonego zamówienia po dokonaniu zapłaty przez Klienta Winnica Libiąż zwróci Klientowi wpłaconą kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

11. Winnica Libiąż zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Produktów, Klient zostanie poinformowany o takich ograniczeniach w trakcie  procesu składania zamówienia.

X. Metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. przy użyciu szybkiej płatności elektronicznej dokonanej za pośrednictwem serwisu imoje, którego operatorem jest ING Bank Śląski;
 2. przelewem na rachunek bankowy Winnicy Libiąż prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. nr PL66 1050 1360 1000 0090 3123 3068;
 3. gotówką (za pobraniem) w przypadku odbioru zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 4. w przypadku wyboru odbioru zamówionego Produktu osobiście w Punkcie odbioru – gotówką, kartą płatniczą, za pomocą BLIK.

2. Winnica Libiąż zastrzega sobie możliwość wyłączenia określonej metody płatności w przypadku wybranych Produktów lub ze względu na wysokość należności za zamówienie. Klient zostanie poinformowany o takim wyłączeniu w trakcie procesu składania zamówienia.

3. W przypadku wyboru płatności przy użyciu szybkiej płatności elektronicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Klient zostanie przekierowany do systemu serwisu paywall.imoje.pl, w którym powinien dokonać wyboru swojego banku, a następnie – po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej – zaakceptować płatność (w formularzu przelewu wskazana zostanie kwota, tytuł przelewu i dane odbiorcy). Płatność za pośrednictwem serwisu jest dokonywana w trakcie składania zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Winnicy Libiąż wskazanej w w ust. IX.7 wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą płatności jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Winnicy Libiąż. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, a do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia.

5. W przypadku wyboru płatności gotówką (za pobraniem), o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli Klient nie dokona odbioru dwóch kolejnych wysłanych do Klienta zamówień za pobraniem, Winnica Libiąż zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonywania płatności przy użyciu metody płatności za pobraniem w stosunku do danego Klienta. W celu przywrócenia metody płatności za pobraniem Klient powinien skontaktować się z Winnicą Libiąż przy pomocy poczty elektronicznej lub listownie. Przywrócenie tej metody płatności może nastąpić wyłącznie za zgodą Winnicy Libiąż.

6. W przypadku wyboru płatności za Produkt w momencie jego osobistego odbioru w Punkcie sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 4, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze w terminie 14 dni od dnia otrzymania wskazanej w w ust. IX.7 wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin zapłaty zostanie wskazany w tej wiadomości e-mail. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

7. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności i wszelkich związanych z nimi opłat znajdują się za stronie Witryny w zakładce „Formy płatności”.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. Klient wyraża zgodę na doręczenie dokumentu sprzedaży w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

XI. Sposoby odbioru i dostawy

1. Miejscem wydania Produktów zamówionych za pośrednictwem Witryny jest Punkt sprzedaży.

2. Zamówione za pośrednictwem Witryny Produkty dostępne są do odbioru w Punkcie sprzedaży od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

3. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionego Produktu w Punkcie sprzedaży. Klient może odebrać zamówiony Produkt osobiście w Punkcie sprzedaży albo skorzystać z usługi dostawy przez firmę kurierską.

4. Dostawa Produktu jest realizowana przez firmę kurierską wskazaną w formularzu zamówienia na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wydanie Produktu Klientowi następuje w Punkcie Sprzedaży w chwili wydania przez Winnicę Libiąż zamówionego Produktu pracownikowi firmy kurierskiej.

5. W przypadku skorzystania z usługi dostawy przez firmę kurierską Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Produktu w swoim imieniu.

6. Klient ponosi koszty dostawy zamówionego Produktu przez firmę kurierską, chyba że na stronach Witryny wskazano inaczej. Informacje o kosztach dostawy znajdują się za stronie Witryny w zakładce „Koszty dostawy” oraz są dostępne w trakcie procesu składania zamówienia.

7. W przypadku gdy dostawa Produktów w ramach jednego zamówienia odbywa się w kilku partiach, Klient ponosi wyłącznie jedną opłatę z tytułu kosztów przesyłki Produktów.

8. Winnica Libiąż dołoży wszelkiej staranności, aby Produkt został dostarczony do Klienta najszybciej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Winnicę Libiąż przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sposób opisany w ust. IX.7. Realizacja zamówienia przez Winnicę Libiąż zajmuje zazwyczaj od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Winnicę Libiąż przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten nie obejmuje czasu wykonania usługi dostawy przez firmę kurierską.

9. Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o zrealizowaniu zamówienia i w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru odbioru zamówionego Produktu – o gotowości Produktu do odbioru w Punkcie sprzedaży albo o przekazaniu Produktu firmie kurierskiej.

10. Jeżeli Klient wybrał odbiór Produktu osobiście, Klient zobowiązany jest odebrać zamówiony Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Produktu do odbioru w Punkcie sprzedaży. Jeżeli Klient nie dokona odbioru zamówionego Produktu w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

11. Jeżeli Klient wybrał usługę dostawy Produktu przez firmę kurierską, Produkt zostanie dostarczony zgodnie z warunkami dostawy firmy kurierskiej w sposób i na adres wskazany podczas składania zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące warunków dostawy przez firmę kurierską, w tym terminów dostawy przesyłek, znajdują się za stronie Witryny w zakładce „Koszty dostawy”.

12. Winnica Libiąż nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie, które zostało spowodowane na skutek podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.

13. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

14. Zamówiony Produkt w imieniu Klienta, zarówno w Punkcie sprzedaży, jak i w miejscu dostawy od pracownika firmy kurierskiej, może odebrać upoważniona przez Klienta osoba trzecia (np. małżonek; pracownik firmy kurierskiej innej niż firma, z którą współpracuje Winnica Libiąż). Osobą upoważnioną do odbioru zamówionego Produktu będącego napojem alkoholowym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która w chwili odbioru Produktu musi być trzeźwa. Klient oświadcza, że odbiór Produktu nastąpi przez osobę trzeźwą i pełnoletnią.

15. Produkt będący napojem alkoholowym może zostać wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat i której zachowanie nie wskazuje, iż jest nietrzeźwa.

16. Winnica Libiąż zastrzega, że Produkt nie zostanie wydany, ani w Punkcie sprzedaży ani przez pracownika firmy kurierskiej dokonującego jego dostawy, osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej, jak również osobie, której wieku nie będzie można zweryfikować.

17. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 16 Winnica Libiąż złoży w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi zapłacone z tytułu zawartej umowy środki pieniężne, pomniejszone o koszty dostawy Produktu.

18. Zarówno Winnica Libiąż, jak i pracownik firmy kurierskiej dokonujący doręczenia Produktu, uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.

XII. Założenie i korzystanie z Konta w Witrynie

1. Założenie Konta w Witrynie następuje on-line i wymaga podania niezbędnych danych osobowych i adresowych wskazanych w formularzu rejestracji, w tym danych weryfikujących wiek Klienta, złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Konto zostaje założone po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 i zaznaczeniu w formularzu rejestracji odpowiedniego pola nakazującego utworzenie Konta. Winnica Libiąż potwierdza pomyślne zakończenie procesu założenia Konta przesyłając Klientowi powitalną wiadomość e-mail.

3. Z chwilą założenia przez Klienta Konta w Witrynie dochodzi do zawarcia pomiędzy Winnicą Libiąż a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Założenie Konta w Witrynie jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Po założeniu Konta logowanie w Witrynie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła przypisanych do indywidualnego Konta Klienta.

6. Klient może usunąć Konto w Witrynie i tym samym wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta w dowolnym czasie i bez wskazania przyczyn. W tym celu Klient wysyła do Winnicy Libiąż wiadomość e-mail z żądaniem usunięcia Konta, a Winnica Libiąż usuwa Konto nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej wiadomości e-mail.

7. Winnica Libiąż może usunąć indywidualne Konto w Witrynie nie informując o tym Klienta, jeżeli dane Konto nie było używane przez okres dłuższy niż 3 lata od dnia ostatniego zalogowania.

8. Winnica Libiąż może zablokować lub usunąć indywidualne Konto Klienta:

 1. w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 2. powtarzającego się nieodbierania Produktów zamówionych z wyborem formy płatności za pobraniem;
 3. powtarzającego się braku płatności w terminie ustalonym w Regulaminie za zamówienie złożone z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego;
 4. naruszenia postanowień Regulaminu, w tym podania przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych w trakcie procesu rejestracji, w szczególności dotyczących wieku.

9. Zablokowanie Konta oznacza pozbawienie możliwości korzystania z wszelkich jego funkcjonalności, w tym składania zamówień.

10. Założenie Konta przez Klienta, którego indywidualne Konto zostało usunięte na podstawie ust. 8, może nastąpić wyłącznie za zgodą Winnicy Libiąż.

XIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 liczy się od dnia odebrania Produktu w Punkcie Sprzedaży, a w przypadku gdy Produkt został dostarczony przez firmę kurierską – od dnia odebrania Produktu od kuriera. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia, termin ten liczony jest od dnia odebrania ostatniego Produktu objętego zamówieniem.

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje w drodze złożenia przez Klienta wobec Winnicy Libiąż oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać na piśmie na adres: Winnica Libiąż Sp. z o.o Oddział w Libiążu, ul. Pilotów 19, 32-590 Libiąż, albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  biuro@winnicalibiaz.pl .

5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia drogą elektroniczną, Winnica Libiąż niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7. W przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8. Klient powinien zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

9. Produkty odsyłane w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży należy wysyłać na adres: Winnica Libiąż Sp. z o.o Oddział w Libiążu, ul. Pilotów 19, 32-590 Libiąż.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał wraz z Produktem nieodpłatnie (tzw. upominki).

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Winnica Libiąż poinformuje Klienta, aby zwrócił Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Winnicę Libiąż, wówczas koszty zwrotu poniesie Winnica Libiąż.

13. Zwracany Produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Winnica Libiąż zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Winnicę Libiąż, Winnica Libiąż nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Winnica Libiąż dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

16. Jeżeli Winnica Libiąż nie zaproponowała, że odbierze rzecz od Klienta, Winnica Libiąż może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Winnica Libiąż nie ma kontroli;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

XIV. Uprawnienia w razie braku zgodności Produktu z umową (reklamacje)

1. W stosunku do Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Winnica Libiąż ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta.

2. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

3. Reklamację można zgłosić w jeden z podanych poniżej sposobów:

 1. pisemnie na adres: Winnica Libiąż Sp. z o.o. Oddział w Libiążu,ul. Pilotów 19, 32-590 Libiąż;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winnicalibiaz.pl ;
 3. za pomocą formularza reklamacji dostępnego w Witrynie w zakładce „Reklamacje”.

4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Winnica Libiąż niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania reklamacji.

5. W treści reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje:

 1. wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja i numeru zamówienia;
 2. wskazanie, na czym polega brak zgodności Produktu z umową;
 3. dane kontaktowe Klienta składającego reklamację obejmujące imię i nazwisko, adres do korespondencji w sprawie reklamacji, adres e-mail, numer telefonu oraz – w razie potrzeby – numer konta bankowego;
 4. określenie żądania Klienta w związku ze stwierdzoną niezgodnością Produktu z umową.

6. Podanie informacji, o których mowa w ust. 5, ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji przez Winnicę Libiąż. Brak wskazanych informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

7. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Winnica Libiąż ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Winnica Libiąż nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w tym terminie, uważa się, że Winnica Libiąż uznała żądanie Klienta za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Winnicę Libiąż do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień przysługujących Klientowi niezbędne jest dostarczenie Produktu do Winnicy Libiąż, Klient zostanie poinformowany o takiej konieczności oraz o sposobie dostarczenia Produktu na koszt Winnicy Libiąż.

10. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Winnica Libiąż Sp. z o.o. Oddział w Libiążu, ul. Pilotów 19, 32-590 Libiąż.

XV. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje ne temat możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://polubowne.uokik.gov.pl/ ) oraz w siedzibach i na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów tj.: Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. Platforma ODR), która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

XVI. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Witryny należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@winnicalibiaz.pl .

2. Reklamacja powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku braków w złożonej reklamacji Winnica Libiąż zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

XVII. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów związane z korzystaniem z Witryny opisano w Polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej Witryny.

XVIII. Pliki cookies

Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies w ramach Witryny opisano w Polityce cookies, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej Witryny.

XIX. Prawa do Witryny

1. Treść i struktura Witryny podlega ochronie na mocy przepisów prawa.

2. Prawo do treści udostępnianych w ramach Witryny (np. tekstów, grafiki, zdjęć, znaków towarowych) przysługuje Winnicy Libiąż lub osobom trzecim. Kopiowanie i korzystanie z tej treści, również we fragmentach, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zezwolenia Winnicy Libiąż, (z wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego).

XX. Zmiany Regulaminu

1. Winnica Libiąż ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:

 1. zmiany przepisów prawa, orzeczenia sądowe, decyzje organów administracji publicznej, wytyczne, interpretacje oraz wszelkie inne akty prawne powodujące konieczność dostosowania Regulaminu do ich treści;
 2. istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Winnicę Libiąż działalności, w tym:
 • zmiany sposobów płatności lub dostaw,
 • zmiany w zakresie danych adresowych, danych kontaktowych, numerów identyfikacyjnych, nazwy, formy prawnej Winnicy Libiąż;
 • zmiany w zakresie asortymentu Produktów,
 • wprowadzenie w ramach Witryny nowych usług,
 • zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Witryny.

2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Winnicę Libiąż na stronie internetowej Witryny odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymywana przez co najmniej 14 dni od dnia umieszczenia tego komunikatu.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia przez Winnicę Libiąż komunikatu o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 2, o ile nie zostanie wskazany dłuższy okres wejścia w życie zmiany.

4. Klient posiadający Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli Klient posiadający Konto nie wypowie umowy dotyczącej prowadzenia Konta przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie Regulaminu jako data wejścia zmienionego Regulaminu, zmiana Regulaminu wiąże Klienta.

5. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz umów sprzedaży zawartych na ich podstawie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tej zmiany.

XXI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem https://winnicalibiaz.pl/ w zakładce „Regulamin” na dole strony i Klient może w każdym czasie pozyskać, odtworzyć i utrwalić jego treść.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2024 r.

Załączniki:

Spotkajmy się w Winnicy

Winnica Libiąż – Regionalne wina naszej polskiej produkcji

Rezerwacje i degustacje:

Dział sprzedaży i produkcji:

Winnica Libiąż

Winnica Libiąż Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19
32-590 Libiąż
woj. małopolskie
Polska

Biuro dystrybucji

Winnica Libiąż Sp. z o.o.
ul. Kłobłucka 23D/118
02-699 Warszawa
NIP 951-247-11-44
Winnica Libiąż sklep